VR Recording Studio, Be a Sound Engineer @ RetroRecordings

Retro Recordings is a Virtual Reality Recording Studio inspired by many of the legendary music studios from around the world.

In this virtual reality application, you can work in your own music studio behind the console and mix down your favourite tracks playing from the multitrack tape machine. You can be the audio mixer engineer, editing mixing and mastering your quality recordings into new songs.

Imagine watching all the level meters bounce up and down on different tracks with all types of sound. Try adding a bit of reverb to your vocals, compression on your drums, enhance the instruments with some touches of the 5 band parametric EQ, filter out any problematic frequencies and place it right in the stereo field where you want it with the pan pot.

studio based, virtual reality, vr experiences, mixing, virtual studio, retrorecordings, console, soundengineer, audio engineer, SSL, NEVE

Een project dat gestart was als een kleine test. Ik was benieuwd of ik een audio mixer in Virtual Reality kon maken. Dit is inmiddels uitgegroeid tot een volledige simulatie van een jaren 80 / 90 opname studio. 

Virtual reality applicatie

In deze Virtual reality applicatie kun je ja favoriete nummers mixen op de legendarische mix console en de bekende multitrack bandrecorder die exact werken zoals ze in de echte wereld ook doen. (op de klank na natuurlijk).

Ieder onderdeel van het console is op basis van handleidingen, foto’s en video materiaal zo goed mogelijk nagemaakt op grootte, kleur en het belangrijkste functie.

Soundengine

Om het mixen en de geluidsprocessing mogelijk te maken is complete soundengine ontwikkeld in Unity3D. Op deze manier kan men 24 tot 48 sporen muziek mixen, pannen, equaliser toepassen, compressors gebruiken, sturen naar subgroepen of reverb op aux kanalen, en die metering heeft op ieder kanaal.

Muziek om te mixen wordt geladen via de remote van de multitrack. Hier kan men stems  (of echte losse kanalen) van bekende of eigen nummers inladen in wav, ogg of mp3 formaat. Zodra alle kanalen zijn geladen kan met met de afstandbediening door de muziek spoelen zoals normaal met een bandrecorder werkt. Druk op play en 1 tot maximaal 24 sporen muziek zullen door het console gaan en zijn nu live te mixen zoals dit in een echte studio ook het geval is.

Mix bijvoorbeeld eens je eigen versie van Bohemian Rhapsody van Queen of een nummer van the Police,

De laatste ontwikkelingen in de soundengine maken het mogelijk om je mix ook gelijk weer op te nemen. Zodra dit verder is uitgewerkt, is de basis voor afmixen compleet en kan er gekeken worden of opnames in VR ook tot de mogelijkheid behoren.

Filmpje

Het volgende filmpje geeft een beetje weer wat mogelijk is. Alhoewel dit filmpje alweer een tijd geleden is gemaakt. Inmiddels is de studio een stuk omvangrijker en is er veel meer mogelijk zoals op de laatste screenshots te zien is.

Een nieuw filmpje zal snel worden toegevoegd aan deze pagina zodat duidelijker is waar de applicatie zich nu bevindt

Huidige stand

De applicatie is ontwikkeld op de HTC Vive, maar om meer mensen de applicatie aan te kunnen bieden wordt deze nu omgebouwd zodat deze ook op de Oculus Rift zal werken. Tegelijkertijd wordt de applicatie nu in een nieuwere versie van Unity3D ontwikkeld, wat veel performance verbeteringen met zich mee brengt en ruimte over laat voor meer functies in de applicatie.

Wellicht is zelfs een versie op de standalone headset Oculus Quest of Valve Index ook een optie.

In ontwikkeling

Dit applicatie is op dit moment nog niet direct verkrijgbaar aangezien deze nog niet ver genoeg af is om in de markt te zetten.

Gesprekken zijn er met opleidingsinstituten en studio’s om te kijken of de applicatie ter educatie en training ingezet kan worden.

Test in virtual reality met wat bekende muziek op de multitrack (opgenomen maart 2018)

A project that started as a small test. I was curious if I could create an audio mixer in Virtual Reality. This has now grown into a full simulation of an 80s/90s recording studio.

Virtual reality application

In this Virtual Reality application, you can mix your favorite songs on the legendary mixing console and the well-known multitrack tape recorder that works exactly as they do in the real world. (except for the sound, of course).

Every component of the console has been recreated as accurately as possible in terms of size, color, and most importantly, function, based on manuals, photos, and video material.

Sound engine

To enable mixing and sound processing, a complete sound engine has been developed in Unity3D. In this way, you can mix 24 to 48 tracks of music, apply equalization, compressors, send them to subgroups or reverb on aux channels, and have metering on each channel.

Music to mix is loaded via the remote control of the multitrack. Here you can load stems (or real separate channels) of well-known or your own songs in WAV, OGG, or MP3 format. Once all the channels are loaded, you can use the remote control to fast-forward or rewind through the music as you would with a tape recorder. Press play, and one to a maximum of 24 music tracks will go through the console and are now live to mix, just as in a real studio.

For example, try mixing your own version of Queen’s Bohemian Rhapsody or a song by The Police.

The latest developments in the sound engine make it possible to record your mix immediately. Once this is further developed, the foundation for mixing is complete, and it can be explored if recordings in VR are also possible

The following video gives a glimpse of what is possible. Although this video was made quite some time ago. The studio has since grown in size and there is much more possible as can be seen in the latest screenshots.

A new video will soon be added to this page to better show where the application is now.

Current state

The application was developed for the HTC Vive, but to make it available to more people, it is being converted to work on the Oculus Rift. At the same time, the application is now being developed in a newer version of Unity3D, which brings many performance improvements and leaves room for more features in the application.

Perhaps a version on the standalone headset Oculus Quest or Valve Index is also an option.

In development

This application is currently not directly available as it is not far enough along to be released on the market.

Discussions are being held with educational institutions and studios to see if the application can be used for education and training.

Korte videos VR Sound Engineer

Lampjes test van de virtuele Neve VR console. Alles moet kunnen oplichten zoals dat ook met de echte mengtafel kan.

Kort trailer filmpje wat er zoal mogelijk is in de VR applicatie.

et maken van de applicatie in Unity3D

#recordingstudio #analogstudio #midirecording #homestudio #oculus #htc #vive #quest #oculusquest #audiosoftware #engineer #soundengineer #virtualreality #unity3d #audiosubsystem #reverb #tapedeck #multitrackrecording #multitrackrecorder #vintage #audioequipment #mixing #desk #VUmeter #audiomonitoring #potmeter #analogmetering #multitrack